4 februari 2022

Big data zorgt dat de omgeving intact blijft

Nu sensoren steeds goedkoper worden, zijn kosten geen obstakel meer om monitoren van een project achterwege te laten.

“Het is niet meer van deze tijd om schade in de omgeving te veroorzaken als het te voorkomen is”

Wij hebben onze bedrijfsvoering ingericht op diensten die bouwen zonder schade mogelijk maken. Tegengaan van verzakkingen, scheuren in muren, wateroverlast of andere ellende begint ruim voordat de eerste heipaal de grond in gaat. Dat vergt allereerst goed vooronderzoek om in kaart te brengen hoe groot de kans is op schade en waar de grootste risico’s liggen.

Jaarlijks voeren wij in opdracht van aannemers, gemeenten en waterschappen door het hele land zo’n 25.000 bouwkundige vooropnames uit bij panden voorafgaand aan bouw, sloop, sanering, grondverzet of rioleringswerkzaamheden. Daarnaast maken wij prognoses, bijvoorbeeld over te verwachten trillingen en geluid. Die helpen een aannemer om tijdig maatregelen te nemen.

Duidelijkheid voor bouwers en gemeente

Een bouwkundige vooropname stelt vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat het werk start. Zo’n nulmeting geeft zowel bewoners als aannemers duidelijkheid. Aan de ene kant voorkomt het onterechte claims. Aan de andere kant kunnen bewoners en pandeigenaren hun schade makkelijker aantonen in het geval dat er echt iets niet goed gegaan is. Dat soort inspecties gebeuren zeker niet alleen bij grote projecten. Wij doen dat vanaf de aanbouw bij de buren tot bijvoorbeeld de ombouw van het voormalige Paleis van Justitie in Amsterdam.

Bouwkundige vooropnames worden al heel lang gedaan, maar de rapportages kostten veel tijd, zag Paul Bun (CEO Quattro Expertise) in de tijd dat hij nog werkte als bouwkundig schade-expert voor verzekeraars. Toen hij in 2006 Quattro Expertise oprichtte heeft hij daarom vanaf de start veel energie gestoken in automatisering en de ontwikkeling van een dataplatform: Avalon. Dankzij de eigen software gaat rapporteren nu een stuk efficiënter. Via een app op telefoon voert de inspecteur tijdens zijn bezoek de benodigde gegevens in. Op het moment dat hij de deur uitgaat, is het rapport klaar.

Realtime monitoren met sensoren zorgt dat je kan ingrijpen voordat het fout dreigt te gaan

De kans op schade tot nul beperken stopt niet na de voorbereidingsfase. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet een aannemer in de gaten blijven houden wat het effect is van zijn werkzaamheden op de omgeving. Waar vroeger hooguit op een aantal cruciale plekken sensoren geplaatst werden, kunnen er nu voor een fractie van die kosten veel meer ingezet worden. Dankzij sensortechnieken die steeds goedkoper worden, weten we nu op elk moment wat er gebeurt. We kunnen realtime meten en dat inzichtelijk maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om zettingen, trillingen, grondwaterstanden of scheurwijdtes. Zo heb je geen blinde vlek meer in je bouwproject.

Door 24 uur per dag metingen te verrichten worden kleine afwijkingen al snel zichtbaar in Avalon, het zelf ontwikkelde dataplatform waarin al die data verzameld en ontsloten worden voor de gebruikers. Al die data zijn zo geconditioneerd dat ze begrijpelijk zijn voor iedereen.

sensoren

Kwaliteit die de bouwer aan de gemeente levert

Wij zien dat steeds meer bouwers de noodzaak onderkennen om hun projecten te laten monitoren. Zo voorkomen ze niet alleen schade en claims vanuit de omgeving, waardoor ze hun investeringen snel terugverdienen, maar ze leveren ook beter werk. Bij overschrijdingen kunnen ze namelijk direct actie kunnen ondernemen, voordat problemen uitgroeien tot calamiteiten. Verzekeraars stellen het bovendien geregeld als voorwaarde.

Opdrachtgevers waarderen die inspanningen, want ook gemeenten, provincies en waterschappen zijn gebaat bij een bouwproces dat soepel en zonder schades verloopt. Sommige schrijven het al voor in bouwprotocollen of aanbestedingen. Maar ook als het geen harde eis is maken inschrijvers die hun project laten monitoren meer kans een aanbesteding te winnen doordat ze daarmee hoog scoren op het aspect kwaliteit. Bouwmonitoring is niet verplicht, maar wij verwachten dat het ooit nog wel als eis zal worden opgenomen in de Omgevingswet.

Monitoring biedt volgens ons nog veel meer mogelijkheden om bouwhinder te verminderen. Een volgende stap is overlastvrij bouwen. Dat zien we als een grote markt.

Wij meten ook met sensoren hoeveel geluid, hoeveel uitstoot van fijnstof of welke intensiteit de trillingen de werkzaamheden veroorzaken en aan de hand daarvan adviseren hoe bouwers de omgeving kunnen ontzien. De acceptatie van een bouwproject wordt ook een stuk groter als de omwonenden zien dat de aannemer er alles aan doet om te voorkomen dat ze er last van hebben of schade oplopen. Dan heb je een gezamenlijk doel.

Gerelateerde diensten

Risicoanalyse

Wij starten met een risicoanalyse van de werkzaamheden in relatie tot de omgeving.

Lees meer

Monitoringsplan

Een monitoringsplan beschrijft de risico's en maatregelen voor de omgeving van een project.

Lees meer

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Sensortechniek bij jouw project?

Krijg meer informatie van Johan Brouwers!
Fill 1 Copy Created with Sketch. Bellen Mailen