Privacybeleid

Wij zorgen voor de waarborging van de privacy rechten van zowel de gebruikers van onze website als van de gebruikers van onze diensten. Wij gaan dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan ons stelt.

Privacystatement

Persoonsgegevens

Wij verzamelen slechts persoonsgegevens die de gebruiker uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons ter beschikking stelt. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. En overige persoonsgegevens die gebruikers via communicatie en correspondentie (ook telefonisch) aan ons verstrekken. Wij zullen ook persoonsgegevens verwerken indien wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn.

Doeleinden

Om onze werkzaamheden verrichten, is het voor ons noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kunnen wij op de juiste wijze onze diensten leveren en aanbieden. Hieronder verstaan wij het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen of monitoringen van en aan het gebouw waarvan personen eigenaar of gebruiker zijn. Ook het verzenden van nieuwsbrieven is hieronder begrepen. Uiteraard zullen wij de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Na 7 jaar verwijderen wij alle persoonsgegevens die wij hebben voor het uitvoeren van onze inspectie werkzaamheden van onze servers hebben verkregen.

Rechten betrokkenen

Degene van wie wij de persoonsgegevens verwerken. Heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om ons te verzoeken om inzage en rectificatiewissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. ook komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen binnen één maand aan ieder van bovengenoemd verzoek gehoor geven, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

reCAPTCHA

Wanneer gebruikers zijn ingelogd op hun Google-account, verzameld onze reCAPTCHA informatie. Enkele voorbeelden van gegevens waarmee jerekening moet houden, zijn:

  • Verwijzende URL
  • IP adres
  • Informatie over het besturingssysteem
  • Cookies
  • Muis- en toetsenbordgedrag
  • Datum- en taalinstellingen
  • JavaScript-objecten
  • Schermresolutie

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. En door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat ondermeer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken. Zoals data over aantallen bezoekers de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Wijziging Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen.
Januari 2022