11 juli 2022

Bouwkundige opname: Wat het is, hoe het moet en de voordelen

Een bouwkundige opname stelt via foto's en tekst vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat een bouwproject start.

De exacte definitie van een bouwkundige opname (ook wel vooropname of nulmeting genoemd)

Een bouwkundige opname is de vastlegging door middel van foto's en tekst van bestaande gebreken aan een gebouw of infrastructureel object. Deze gebreken bundelen wij in een rapport die wij beschikbaar stellen voor zowel de bewoner als de opdrachtgever. Een bouwkundige opname voeren wij uit binnen een vooraf vastgesteld gebied (het risicogebied) waarbinnen risicovolle werkzaamheden plaats gaan vinden. Te denken valt hierbij aan: heiwerkzaamheden, bronbemalingen/grondwateronttrekking, in- en uittrillen van damwanden, maar ook (zwaar) bouwverkeer over een tracé. De bouwkundige opname wordt in de regel verricht door een vooropname- of bouwkundig taxatie-expert.

Bouwkundige opnames binnen een risicocontour

Voordat wij een bouwkundige opname uitvoeren, bepalen wij de straal van het risicogebied. Wij kijken eerst naar objecten binnen de risicocontour. Een risicocontour omschrijft de afstanden die gelden tussen risicobronnen en kwetsbare objecten. Dit plaatsgebonden gebied beschrijft de kans dat objecten schade oplopen door de werkzaamheden van een bouw- of infraproject. Binnen de risicocontour is het risico groter dan buiten de risicocontour. Een object is veelal een permanente constructie, zoals een woonhuis, bedrijfspand, infrastructuur, (civieltechnisch) kunstwerk, straatmeubilair of bestrating.

Bouwkundige vooropname

Een bouwkundige vooropname voeren wij uit voordat er in het vastgestelde gebied risicovolle werkzaamheden plaats gaan vinden. Zo’n nulmeting geeft zowel bewoners als aannemers duidelijkheid. Aan de ene kant voorkomt het onterechte claims die gemiddeld €2500,- aan handelingskosten met zich mee brengen. Aan de andere kant kunnen bewoners en pandeigenaren hun schade makkelijker aantonen in het geval dat er echt iets niet goed gegaan is. Het object (woonhuis, bedrijfspand, instelling of infrastructuur) leggen wij vast door middel van foto's en tekst. Daarbij kan je ervoor kiezen alleen de aanwezige gebreken vast te leggen of het gehele object door middel van overzichtsfoto's. De vooropname dient in dit geval als referentiepunt of nulmeting.

Bouwkundige tussenopname

Een bouwkundige tussenopname voeren wij uit tijdens risicovolle werkzaamheden binnen het risicocontour. Het kan hierbij gaan om het afronden van diverse stages in het project. Zo kunnen bijvoorbeeld heiwerkzaamheden of bodemsanering zijn beëindigd en start de aannemer met een volgende fase van het project. Een bouwkundige tussenopname kun je ook een Proces-verbaal van Toestand noemen, in dit geval is er geen sprake van verschillende stages in het betreffende project maar moet je de toestand van een object direct vaststellen. Reden hiervoor kan zijn een uitbreiding van het risicogebied of onverwachte / nieuwe risico's met betrekking totuit te voeren werkzaamheden.

Bouwkundige na-opname

Een bouwkundige na-opname voren wij uit nadat er binnen het risicocontour werkzaamheden plaats hebben gevonden. In de regel voeren wij een na-opname uit wanneer het project volledig is afgerond. Een na-opname kan je niet los zien van een vooropname en gebruiken we daarom als vergelijkingsmateriaal.

Gerelateerde artikelen

Alles over de bouwkundige vooropname

In een bouwkundige vooropname staan alle bouwkundige gebreken die alvóór de start van een bouw- of infraproject in een woning aanwezig zijn.

Lees meer

De bouwkundige vooropname voorkomt dure ellende…

Het financiële succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de schade die wordt aangebracht aan eigendommen van derden.

Lees meer

Zo kan het visitekaartje voor jouw bedrijf eruitzien

Voordat je begint met bouwen, houd je graag directe belanghebbenden op de hoogte van de plannen en van de manier waarop het traject eruit gaat zien.

Lees meer

Onterechte claims vermeiden met een bouwkundige opname?

Neem contact op met Mathijs de Haan