5 juli 2022

BLM Wegenbouw bouwt met gevoel voor de omgeving

Bij de herinrichting van de oude kern van Stevensweert doet BLM Wegenbouw er alles aan om schade aan de omgeving te voorkomen.

Herinrichting oude kern van Stevensweert

Steeds meer bouwers en gemeentes zien de noodzaak in om projecten te laten monitoren, om schade aan de omgeving te voorkomen. Gemeente Maasgouw heeft in samenspraak met de buurt een betere inrichting voor de oude kern van Stevensweert ontworpen. BLM Wegenbouw zal dit ontwerp realiseren. BLM legt tijdens dit project onder andere een nieuw regenwaterriool aan en vernieuwt een gedeelte van het bestaande vuilwaterriool. Een duurzaam onderdeel in het plan is het afkoppelen van het regenwater, zowel van het openbare gedeelte als het particuliere gedeelte. De bestaande verhardingen worden daarvoor opgebroken en grotendeels hergebruikt in de nieuwe situatie om de historie van de kern te behouden.

Quattro Expertise ingeschakeld voor de beheersing van belendingen

Tijdens dit project helpen wij de omgeving schadeloos te houden door het uitvoeren van bouwkundige opnames en het actief monitoren van de omgeving. Door een goed monitoringsplan kan BLM goed anticiperen op eventuele hinder, overlast of schade. Vervolgens kan BLM haar werkwijze aanpassen op de data die uit de metingen komen en dus  overlast of schade voorkomen.

Duidelijkheid door bouwkundige vooropnames

Ons monitoringsplan begon bij dit project met het advies bouwkundige vooropnames uit te voeren. Een bouwkundige vooropname stelt vast of woningen en andere gebouwen al gebreken vertonen voordat het werk start. Zo’n nulmeting geeft zowel bewoners als BLM duidelijkheid. Allereerst geeft het inzicht in het risicoprofiel van de uitvoering. Vandaaruit kan bewust gestuurd worden op de beheersing van eventuele risico’s. Ingeval er toch overlast of schade ontstaat kunnen bewoners en pandeigenaren met deze vooropname hun schade eenduidig aantonen.

Realtime monitoring tijdens dit project

Wij hebben ons monitoringsplan ingericht op diensten die bouwen zonder schade mogelijk maken. Tegengaan van verzakkingen, scheuren in muren, trillingen of andere ellende begint ruim voordat de weg open gaat. We beginnen met een goed vooronderzoek om in kaart te brengen hoe groot de kans is op overlast of schade en waar de grootste risico’s liggen.

Gedurende het bouwproject monitoren wij continu of de werkzaamheden (kunnen) leiden tot schade in de omgeving. Stelregel is: als iets niet beweegt, kan het ook niet kapot. Wij houden dit met verschillende metingen in de gaten. En spreken met BLM en gemeente Maasgouw grenswaarden af. Zo kan BLM beheerst veilig werken. En heeft ook de bewoner een gerust gevoel.

Hoogtemetingen, trillingsmetingen, scheurwijdte metingen om schadeloos te bouwen

Nu sensoren steeds goedkoper worden, zijn kosten geen obstakel meer om realtime monitoring tijdens een project in te zetten.

Bemande hoogtemeting

Met hoogtemetingen houden wij tijdens dit project in de gaten of er verzakkingen optreden. In de gevels van de woningen en gebouwen bevestigen wij allereerst hoogtebouten. Aan de hand van een hoogtebout kunnen hoogtes ten opzichte van Nieuw Amsterdams Peil (NAP) worden bepaald. Controle met waterpassing doen we om een absolute zetting ten opzichte van NAP te bepalen.

BLM

Realtime tiltsensoren

Tijdens dit project zijn de woningen voorzien van tiltsensoren. Deze tiltsensoren zijn objectgebonden en meten kleine veranderingen in scheefstand. Dat doen ze 24 uur per dag. Alle data wordt op ons platform Avalon verzameld en doorgerekend. De meetresultaten zijn realtime zichtbaar in ons dashboard. Voordeel is dat je veel meer meetmomenten hebt dan wanneer we hiervoor landmeters zouden in moeten zetten. Het vergroot ook de veiligheid van de bewoners. Bij de kleinste afwijking in metingen ondernemen we namelijk meteen actie.

Trillingsmeting

Ook tijdens dit project kunnen trillingen verraderlijk zijn voor de omgeving. Met sensoren meten we trillingen. Wanneer een van de sensoren aan de gevels een grenswaarde overschrijdt, krijgt BLM direct een bericht om het werk te stoppen.

Scheurwijdtemeting

Het valt niet direct op, maar scheuren zijn bijna altijd aanwezig. De vraag is alleen; worden ze groter of wijder tijdens de werkzaamheden? Met scheurwijdtemeters zien we of scheuren verergeren.

BLM

Kwaliteit die BLM aan de gemeente levert

Wij zien dat steeds meer bouwers de noodzaak onderkennen om hun projecten te laten monitoren. Zo voorkomen ze niet alleen schade en claims vanuit de omgeving, maar ze leveren ook aantoonbaar beter beheerst werk. Bij overschrijdingen kunnen ze namelijk direct actie ondernemen, zodat ze kunnen sturen voordat problemen überhaupt kunnen ontstaan.

Opdrachtgevers waarderen die inspanningen, want ook gemeenten, provincies en waterschappen zijn gebaat bij een bouwproces dat soepel en zonder schades verloopt. Sommige schrijven het al voor in bouwprotocollen of aanbestedingen. Maar ook als het geen harde eis is maken inschrijvers die hun project laten monitoren meer kans een aanbesteding te winnen doordat ze daarmee hoog scoren op het aspect kwaliteit. Bouwmonitoring is niet verplicht, maar wij verwachten dat het ooit nog wel als eis zal worden opgenomen in de Omgevingswet.

Gerelateerde artikelen

Bespaar kosten met schadeloos bouwen!

Wij adviseerde Van Waning Bouw met tiltsensoren te werken omdat dit een kosten efficiënt alternatief is voor een automatische XYZ-meting.

Lees meer

Besteksschrijvers bepalen in grote mate de schadelast

De besteksschrijvers van Nederland zijn verantwoordelijk voor een lage schadelast van aannemers en overheden.

Lees meer