Vastleggen startsituatie

Voor u als gemeente of als aannemersbedrijf, maar ook voor omwonenden, is een bouwkundige vooropname van het grootste belang. Daarmee verkrijgen alle partijen feitelijke informatie welke gebreken in de woning aanwezig zijn, voordat het project start. Zo draait een aannemer niet op voor onterechte claims en kunnen omwonenden hun schade aantonen in de gevallen dat er echt iets aan de hand is. Duidelijk.

Een andere belangrijke reden om een vooropname te laten uitvoeren is dat de bouwverzekeraar het eist of dat het wordt voorgeschreven in het bestek. Meestal kunt u zonder vooropname geen CAR-verzekering (Constructie All Risks) afsluiten. Goed te weten dat uw opdracht bij Quattro Expertise in deskundige handen is.

Hoogtemetingen

Een eenduidig meetbare eigenschap van de omgevingsbebouwing is de absolute hoogte ervan, al dan niet in NAP. Er zijn bouwprojecten waarbij het risico bestaat dat omliggende gebouwen verzakken. Door bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater uit samendrukbare grondlagen of als u trillingen veroorzaakt bij bebouwing met trillingsgevoelige funderingen.

Om dit risico te beperken kunt u ons een deformatiemeting laten uitvoeren. Met een digitaal waterpasinstrument kunnen wij hoge precisie zettingsmetingen uitvoeren. Voor een XYZ monitoring zetten wij onze Leica Total Stations in. Na een nulmeting kunnen wij op uw verzoek of op ons advies herhalingsmetingen uitvoeren. Daarmee houden we uw werkzaamheden en de omliggende gebouwen onder controle

Normaal gedrag van gebouwen meten

Elke (bouw)constructie beweegt onder invloed van omstandigheden waaraan deze wordt blootgesteld. Temperatuurswisselingen, verkeersbelasting, veranderingen in grondwater niveau, alles heeft invloed op spanning in gevels, scheurbreedtes en hoekverdraaiingen van gevels.

Door dit gedrag een ruime periode voor de start van uw werkzaamheden te meten is het mogelijk om de werkelijke invloed van uw project op de omgeving duidelijk te maken. Zijn bewegingen toe te wijzen aan uw project, of is dit “normaal” bouwfysisch gedrag? Wij vertellen het u.