9 december 2021

Schadeloos bouwen, Een voorbeeld uit de praktijk

Door ons dataplatform AVALON is tijdens elk project realtime inzicht in de trillingen. Daardoor kan bij elke fluctuatie direct worden ingegrepen.

Zo voorkomen we dat er slepende conflicten met de omgeving ontstaan en zorgen we dat onze klanten kunnen doorbouwen.

Bij schadeloos bouwen staat op tijd ingrijpen voorop. En bij Quattro Expertise bedoelen we met op tijd écht op tijd, zodat er geen overlast en schade ontstaat.

Door onder andere ons dataplatform AVALON is tijdens elk project realtime inzicht in de trillingen. Daardoor kan bij elke fluctuatie direct worden ingegrepen. Zo voorkomen we dat er slepende conflicten met de omgeving ontstaan en zorgen we dat onze klanten kunnen doorbouwen.

Praktijk: Dépôt Zuid in Amsterdam

Tijdens een van onze lopende projecten - het mooie project “Dépôt Zuid” in Amsterdam - zijn door onze meettechnieken al meerdere stilleggingen en onterechte claims voorkomen: in de sloopfase, tijdens het aanbrengen van damwanden en het ontgraven van de bouwput. Onze sensoren stelden vast dat direct belendende gebouwen een risicovolle bewegingstrend vertoonden. Hoe dat eruitziet, is te zien op onderstaande afbeelding.

Plotselinge gelijktijdige sprongen in scheefstand (groene lijn bovenste afbeelding) en ontwikkeling van de scheuren (rode lijn onderste afbeelding) van onze zeer nauwkeurige scheurmeters en tiltsensoren toonden aan dat het gebouw in beweging kwam. Die beweging is gestopt door tijdig ingrijpen, waardoor gebouwschade werd voorkomen.

Ons monitoringsplan is op dit project een contractvoorwaarde voor de CAR-verzekeraar en het bevoegd gezag van de watervergunning. Een uitgekiend en duidelijk monitoringsplan biedt altijd transparantie en voordelen op meerdere fronten.

Dataplatform AVALON

Ons dataplatform AVALON laat realtime zien wat de trillingssensoren meten. Daarbij is in te stellen dat je meldingen krijgt wanneer de ingestelde normen worden overschreden. Toen tijdens project Dépôt Zuid serieuze overschrijdingen én aantoonbare beweging in belendende constructie zichtbaar werden, kon daardoor direct en adequaat worden ingegrepen.

De aannemer besloot op basis van deze informatie een slimme aanpassing door te voeren van de sloopmethode (deels handmatig slopen) en van de sloopfasering. Daardoor werd een stillegging voorkomen en konden de werkzaamheden doorgaan volgens planning: zowel qua tijd als de planning om schadeloos te bouwen.

Een overschrijding van de SBR-richtlijnen betekent dus niet gelijk dat er schade ontstaat. Met de juiste sensoren kan op tijd worden ingegrepen. En doordat wij aanvullend de spanningsopbouw in constructies meten, kunnen we vaststellen of de trillingen daadwerkelijk tot schade leiden. De ervaring leert dat dit in slechts 20% van alle gevallen gebeurt.

Sensoren grondwaterstand

De peilbuizen en peilbuisloggers van Quattro Expertise B.V. monitoren tijdens Dépôt Zuid de grondwaterstand. Zo worden natuurlijk zettingen voorkomen, maar wordt ook getoetst of aan de watervergunning wordt voldaan.

Tijdens de werkzaamheden registreerden onze sensoren dat de grondwaterstand aan één zijde van de bouwput volatiel was. De aannemer greep snel en gericht in door een retourbemaling toe te passen aan die zijde van de bouwput. De extra kosten die dat met zich meebracht vallen in het niet vergeleken met de kosten die anders waren gemaakt. Zonder onze data zou namelijk een volledige retourbemaling aan alle zijden van de put nodig zijn geweest.

Op deze manier heeft Quattro Expertise tot driemaal toe bijgedragen aan het voorkomen van een stillegging. De aannemer was in staat actief bij te sturen op basis van onze beschikbare data. Hij heeft er zo voor gezorgd dat de grondwaterstand niet onder de vergunningswaarde daalde en er ook geen risico op omgevingsschade is ontstaan.

Tijd besparen = geld besparen

De meerwaarde van onze schadeloos bouwen aanpak zit in het meten met diverse sensoren en met meerdere parameters tegelijk. Zo worden verbanden tussen werkzaamheden op de bouwplaats en de gevolgen voor de omgeving snel gelegd én is daadwerkelijk vast te stellen of een gebouw in beweging komt.

Deze meetmethode betekent meer kosten voor sensoren, maar verdient zich dubbel en dwars terug aan kostenbesparingen tijdens het project. Er hoeven minder handmatige hoogte- en XYZ-metingen uitgevoerd te worden, én schade en stilleggingen worden voorkomen. Dankzij onze #schadeloosbouwen monitoringsaanpak hebben we op project Dépôt Zuid al tussen de 20.000 en 30.000 euro aan stilstands- en schadekosten bespaard.

Tenslotte heeft het project door onze meetmethode en nauwkeurige vooropname ook nog twee schademeldingen weerlegd vlak buiten het directe risicogebied. Met de data die voorhanden was dankzij de metingen was simpelweg aan te tonen dat gedurende de bouwperiode de trillingsniveaus daar zo laag waren dat daar geen schade kon ontstaan.

Veiligheid en gezondheid

Als vanzelfsprekend valt onder veilig bouwen ook de persoonlijke gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen. Dus tijdens de huidige coronacrisis houden wij uiteraard gepaste afstand van elkaar en denken we aan de hygiëne van iedereen.

Gerelateerde diensten

Realtime monitoring

Om schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren jouw project 24/7, realtime en online.

Lees meer

Gerelateerd project

Herontwikkeling Dépôt Zuid

Met slimme meettechnieken heeft Quattro op dit project al meerdere stilleggingen voorkomen.

Lees meer

Wil je ook stilleggingen voorkomen, kosten besparen en een positieve sfeer creëren rondom jouw bouwproject?

Neem dan snel contact op met Mathijs de Haan voor meer informatie.