Monitoring

Realtime en online bouwmonitoring

Om 100% schadeloos te bouwen monitoren onze sensoren uw project 24/7, realtime en online in ons krachtige monitoringsplatform: AVALON. Op die manier detecteren we zelfs minieme afwijkingen en kunnen risico’s voorkomen worden nog voor ze ontstaan.

Uw project wordt conform het monitoringsplan continue op alle parameters zoals zettingen, trillingen, hoekverdraaiing, grondwaterstanden of scheurwijdtes gecontroleerd. Tevens kan het geluidsniveau worden gemeten. Hierdoor beperkt u de overlast voor de omgeving en voldoet u aan het bouwbesluit.

Wanneer parameters signaal- of alarmwaarden bereiken kan actief bijgestuurd worden om schade aan de omgeving te voorkomen.

Bouw- of sloopwerkzaamheden zonder trillingen, dat is haast onmogelijk. Maar de intensiteit van de trillingen, en daarmee het risico, verschilt van geval tot geval. Soms zijn ze onschuldig, maar bij sloopwerk, heiwerkzaamheden of wanneer er een damwand geplaatst wordt, is er altijd een zeker risico.

Een trillingsmeter is dan geen overbodige luxe. Die waarschuwt u wanneer de SBR-richtlijnen worden overschreden en stelt – zeker niet onbelangrijk – ook de omwonenden gerust. Vaak laten wij de trillingsmeting aansluiten op de bouwkundige vooropname.

Omwonenden ervaring bouwwerkzaamheden vrij snel als hinderlijk. Dit wordt veroorzaakt doordat een eerst normale en rustige woonsituatie wordt verstoord door een nieuwe en vaak grote geluidsbelasting. Op het moment dat klachten ontstaan zal getoetst worden aan het Bouwbesluit.

U kunt een handhavingsverzoek voor zijn door aan te tonen dat de geluidsbelasting die u met uw bouw- of sloop project binnen de wettelijke kaders valt. Maar niet alleen in de bouw doet dit probleem zich voor, op tal van plaatsen kan geluidsoverlast ontstaan. Een autoweg, een fabriek, een discotheek. Vaak ziet een gemeente zich gesteld voor de vraag of ze moet ingrijpen.

In zo’n geval is een geluidsmeting of -monitoring de enige oplossing. Quattro Expertise meet onder andere verkeers-, bouw- en industrielawaai. Wij staan gemeentes bij en stellen akoestische rapportages op. Zo nodig meten wij meerdere dagen achter elkaar. Daarbij gebruiken wij uitsluitend klasse 1 meetapparatuur.

Zettings-/hoogtemetingen, XYZ (handmatig/automatisch)

Er zijn bouwprojecten waarbij het risico bestaat dat omliggende gebouwen verzakken. Onttrekken van grondwater uit samendrukbare grondlagen of als u trillingen veroorzaakt bij bebouwing met trillingsgevoelige funderingen. Om dit risico te beperken kunt u ons een deformatiemeting laten uitvoeren. Met een digitaal waterpasinstrument kunnen wij hoge precisie zettingsmetingen uitvoeren.

Voor een XYZ monitoring zetten wij onze Leica Total Station in. Na een nulmeting kunnen wij op uw verzoek of op ons advies herhalingsmetingen uitvoeren. Daarmee houden we uw werkzaamheden en de omliggende gebouwen onder controle.

Peilbuismetingen (handmatig/automatisch)

Nog te vullen

Automatische scheurmetingen

Heeft u al bestaande scheuren? Wilt u weten of deze steeds groter worden? Als er wordt geheid of damwanden worden geplaatst, is daar kans op. Wilt u daar zekerheid over hebben, dan kunnen wij een scheurwijdtemeter plaatsen die meet of er inderdaad veranderingen optreden en hoeveel.

Afbeelding tiltlmeter v2

Tiltmeters

Nog te vullen

Inclinometingen

Inclinometingen (ook wel hellingshoekmetingen) worden toegepast om horizontale grondverplaatsingen in beeld te brengen. Een bekende toepassing is het meten van het uitbuiken van een damwandscherm tijdens het ontgraven van een bouwkuip.

Horizontale verplaatsingen van een grondmassief kan tot grote verzakkingen en schade aan funderingen leiden. Quattro Expertise bezit een digitale inclinometer die tot een diepte van 20 meter verplaatsingen kan meten.

Spanningsmetingen met glasvezelsensoren

Nog te vullen

Fijnstofmetingen

Nog te vullen